އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވިއްސާރަވެ އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޑްރައިނޭޖް ޕްންޕް ހޯދުން

20 ފެބުރުއަރީ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ވިއްސާރަވެ އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޑްރައިނޭޖް ޕްންޕް ހޯދުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މިމައްސަލަ ކައުންސިލްއަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ކައުންސިލް ކޮމިޓީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވައި އެ ކޮމިޓީން ނިމޭގޮތެއްގެ މަތިން މައްސަލަ އަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުހައްމަދު     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/32

ތާރީޚް: 20 ފެބުރުއަރީ 2018