އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ / މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރި ތަކެތި ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

20 ފެބުރުއަރީ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހާއި މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި މުނިސިޕަލް މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރި ތަކެތި ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އިދާރީ ސެކްޝަން    

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހޯދުމަށް އެދި ވަޑައިގެންފައިވާ ތަކެއްޗަކީ މިއިދާރާއާއި މިއިދާރާގެ އަވަށު އޮފީސްތަކުގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ  ތަކެތި ކަމަށާއި، މިތަކެތި ދޫކޮށްފިނަމަ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިދާނެތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެދި ވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިތަކެތި ދޫކުރެވެން ނެތް ކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/34

ތާރީޚް: 20 ފެބުރުއަރީ 2018