އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އަލުން މުރާޖާކޮށް މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ

20 ފެބުރުއަރީ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ކައުންސިލްގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އަލުން މުރާޖާކޮށް މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މިމައްސަލަ ކައުންސިލްއަށް ބަލައި ގަތުމަށްފަހު، މާދަމާ 21-02-2018 ވާ ބުދަ ދުވަހު އޮންނަ ކައުންސިލްގެ ޤަވާޢިދު ކޮމިޓީއަށް މިމައްސަލަ ފޮނުވައި ކޮމިޓީގައި ނިމޭ ގޮތެއްގެ މަތިން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް 

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް    

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/35

ތާރީޚް: 20 ފެބުރުއަރީ 2018