އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑް ހޯދުން

6 މާރޗް 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑް ހޯދުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑްކޮމިޓީ     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސް ބޯޑް ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މި މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން  ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެސްޓާން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމެންޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްމާއިލް ސަފްހަތުގެ ސެޓްފިކެޓަކީ ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހޯދުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، އިވެލުއޭޝަނުން އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބި އަދި އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކީވެސް އެސްޓާރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ކަމަށްވުމުން   

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑު ސޮފްޓްވެއަރ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެސްޓާރން އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް 

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/37

ތާރީޚް: 6 މާރޗް 2018