އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވިއްސާރަވުމުން އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޑްރައިނޭޖް ޕްންޕް ހޯދުން

6 މާރޗް 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ވިއްސާރަވުމުން އައްޑޫގައި ފެންބޮޑުވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ޑްރައިނޭޖް ޕްންޕް ހޯދުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" ޑްރައިނޭޖް ޕަންޕް ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ކައުންސިލްއަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތީ ވިއްސާރަ މޫސުމްކަމަށް ބެލެވޭތީ، މި ޕަންޕް ގަތުމަކީ މިވަގުތަށް މުހިއްމު ކަމަކަށްވެފައި، އަދި މިއީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި އިޖްތިމާޢީ މުހިއްމު މައްސަލަ އެއްކަން ފާހަގަ ކޮށް، މިއިދާރާއިން މިމައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މިހާތަނަށް 2 އިޢުލާނު ޢާއްމުކުރެވިފައިވާ އިރު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައިވާތީ، ބިޑްކޮމިޓީގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ސިންގަލްސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓް އުޞޫލުން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ޑްރައިނޭޖް ޕަންޕް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު      

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/38

ތާރީޚް: 6 މާރޗް 2018