އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެކިއަވަށްތަކުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ބާބަކިއު ސްޓޭންޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ގޮތެއްނިންމުން

6 މާރޗް 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީގެ އެކިއަވަށްތަކުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ބާބަކިއު ސްޓޭންޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައިވާތީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއްނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" އައްޑޫސިޓީގެ އެކިއަވަށްތަކުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ބާބަކިއު ސްޓޭންޑް ހެދުމުގެ މައްސަލަ ބިޑްކޮމިޓީގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް އަލުން އިޢުލާނު ކޮށްގެން ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުހައްމަދު     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/39

ތާރީޚް: 6 މާރޗް 2018