އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ގޮތެއްނިންމުން

6 މާރޗް 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ބައެއް ބަދަލުގެނަސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިވެލުއޭޝަން ނިމިފައިވާތީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއްނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ     

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ބައެއް ބަދަލުގެނަސް މަރާމާތުކުރުމުގެ މައްސަލަ ކައުންސިލްއަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ބިޑްކޮމިޓީގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ސިންގަލްސޯސް ޕްރޮކިއުމެންޓް އުޞޫލުން މި މަސައްކަތް ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު    

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/40

ތާރީޚް: 6 މާރޗް 2018