އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުއައްސަސަތު ރަބީޢުލް ޤުލޫބު އިން ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ

6 މާރޗް 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މުއައްސަސަތު ރަބީޢުލް ޤުލޫބު އިން ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެމައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަނުން  މުއައްސަސަތު ރަބީޢުލް ޤުލޫބާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތަފްޞީލު ހިމެނޭ އަގުލިސްޓެއް ހޯއްދަވައި މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަލުން މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް   

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/43

ތާރީޚް: 6 މާރޗް 2018