އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފެންބޮޑުވުމުގެ ޙާދިސާތަކަށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް

6 މާރޗް 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ފެންބޮޑުވުމުގެ ޙާދިސާތަކަށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށާއި، ކައުންސިލުން މި މަޝްރޫޢު ވިލަރެސް ކުރާނެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ފެންބޮޑުވުމުގެ ޙާދިސާތަކަށް ވިލުންވެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށާއި،މިމަޝްރޫޢާއި ގުޅގެން ކުރިއަށްގެންދަން ޖެހޭ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން  މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު    

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/44

ތާރީޚް: 6 މާރޗް 2018