އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ިމީދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުރަން ފަށާފައިވާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ފައިސާގެ އެހީއެއް ވެދެއްވުން

3 މޭއި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މިދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކުރަން ފަށާފައިވާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ފައިސާގެ އެހީއެއް ވެދެއްވުން އެދި އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް        

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ އެ ކަންކަން ބަލައި ހޯދުމަށްފަހު ދެންއޮންނަ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަށް މިމައްސަލަ އަލުން އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/72

ތާރީޚް: 3 މޭއި 2018