އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

"ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018" ާ ފުޓްސަލް މުބާރާތަށް ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހާފައިވާ މައްސަލަ

3 މޭއި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު "ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018" ގެ ނަމުގައި ގޯދިއްޔާ ޖަމްޢިއްޔާ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތަށް ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހާފައިވާ މައްސަލައިގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން       

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

"މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު  "ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް ކަޕް 2018" ގެ ނަމުގައި ގޯދިއްޔާ ޖަމްޢިއްޔާ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، މިގޮތުން މުބާރާތް ހިންގުމަށް 35000.00ރުފިޔާ، މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމާއި ރަނަރަޕްޓީމަށް ކައުންސިލުންދޭ އިނާމު ތަށިހޯދުމަށް 8000.00ރުފިޔާ އަދި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ މެޗްތަކުގެ މޭން.އޮފް.ދަ.މެޗަށް އިނާމުދިނުމަށް 7000.00ރުފިޔާ ޖުމްލަ: 50000.00ރުފިޔާ (ފަންސާސްހާރުފިޔާ) ކައުންސިގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ       

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/79

ތާރީޚް: 3 މޭއި 2018