އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ު"މަދަރ އެންޑް ޗައިލްޑް ހެލްތު ހެލްތު ކެއަރ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ބާކީ ފައިސާ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ޖަމާކުރުން

3 މޭއި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މިއިދާރާގެ ޚަރަދު 2 އެކައުންޓްގައި ހުރި ތުރުކީވިލާތުން ފަންޑުކޮށްގެން 2010  ވަނަ އަހަރުން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު"މަދަރ އެންޑް ޗައިލްޑް ހެލްތު ހެލްތު ކެއަރ ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ބާކީ ފައިސާ (565.32،254 ރުފިޔާ) އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ފައިނޭންސް ސެކްޝަން       

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

"މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި އިތުރަށް މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ، ކައުންސިލަރުންގެ މަޝްވަރާއަށްފަހު، މިމައްސަލަ އަލުން ކައުންސިލް ރަސްމީ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/80

ތާރީޚް: 3 މޭއި 2018