އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މީދޫ އޮފީހަށް ފާޚާނާ ހޮޅި ގުޅުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުން

3 މޭއި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މީދޫ އޮފީހަށް ފާޚާނާ ހޮޅި ގުޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ހުޅުދޫ މީދޫ ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުމަށްއެފަރާތުން އަންގަވާފައިވާތީ،ފާޚާނާ ހޮޅީގެ ކަނެކްޝަން މި އޮފީހަށް ދިނުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  މީދޫ އަވަށު އޮފީސް        

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ފާޚާނާ ހޮޅި ގުޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، މިގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/81

ތާރީޚް: 3 މޭއި 2018