އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ އަވަށު 04 ފަންނެއްގައި އަރާފޭބުމަށް ފަސޭހަވާނޭހެން ސިޑިތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ގޮތެއް ނިންމުން

8 މޭއި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު 04 ފަންނެއްގައި އަރާފޭބުމަށް ފަސޭހަވާނޭހެން ސިޑިތަކެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ މަރުޙަލާ ނިމިފައިވާތީ މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން         

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ މަރުހަލާގައި ނިމިގައިވާ ގޮތަށް ބީލަންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ " ދާގނޑު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި " މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ      

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕއިޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް       

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/86

ތާރީޚް: 8 މޭއި 2018