އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މިދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި މީދޫ ޗޭން ޖަމުޢިއްޔާއިން ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

8 މޭއި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މިދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ކުރަން ފަށާފައިވާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްޓަކައި މީދޫ ޗޭން ޖަމުޢިއްޔާއިން ފައިސާގެ އެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސިލް ބިއުރޯ        

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މީދޫ ޗޭނު ޖަމުޢިއްޔާއިން މީދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގެ މަރާމާތަށް އެ ޖަމުއިއްޔާއިން އެހީއަށް އެދިފައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޖަމުޢިއްޔާއަށް ރަމްޒީއެހީގެ ގޮތުގައި 10000.00ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް    

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް      

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/87

ތާރީޚް: 8 މޭއި 2018