އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސާރފޭސް ޕްރޯ ގަތުމުގެ މައްސަލަ ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

8 މޭއި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސާރފޭސް ޕްރޯ ގަތުމުގެ މައްސަލަ ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން       

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 "މިމައްސަލައަކީ ކައުންސިލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުޙަލާގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ފައިތުވެ މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ދިގުމައްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވާކަމަށާއި، ކައުންސިލުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން މުހިއްމުކަމަށް ފެންނާތީ މިހަފްތާގެ ޖަލްސާއަށް މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރެވި މައްސަލައާއި ގުޅޭ ޑޮކިއުމެންޓް ކައުންސިލަށް ފޮނުވައި ދިނުންއެދި ސެކްޝަނުގައި ދެންނެވިފައިވީ ނަމަވެސް ޑޮކިއުމެންޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށާއި މައްސަލައިގެ މުހިއްމުކަން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށް، މިމައްސަލައާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ އިޖުރާތުތައް ފުރިހަމަކޮށް މާދަމާ (09 މޭއި 2018 ބުދަ ދުވަސް) ހެނދުނު 10:00ގައި ބޭއްވޭ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/92

ތާރީޚް: 8 މޭއި 2018