އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

15 މޭއި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ކައުންސިލަރުންގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް         

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީއަށް މިމައްސަލަ ހުށަހަޅައި ކޮމިޓީގައި ނިމޭ ގޮތެއްގެ މަތިން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ       

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  މޭޔަރ ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤް  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/100

ތާރީޚް: 15 މޭއި 2018