އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސްޓޮކް އެންޑް އިންވެންޓަރީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ތައްޔާރުކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އަދި އަގު އިތުރުކުރުމަށް

13 މޭއި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަމްބަރު 91 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސްޓޮކް އެންޑް އިންވެންޓަރީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބެންޓަމް އާއި އެކު ވެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ މަރުޙަލާ ގައި ނިމުނު ގޮތާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑްކޮމިޓީ          

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތަށް " މި މަސައްކަތަކީ މިއިދާރާގައި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު މަސައްކަތަކަށް ވެފައި، މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ 10% ގެ ތެރެއިން ބެންޓަމްއިން އިތުރު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީ ، ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބެންޓަމް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް އިތުރު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މިމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަށް 30 ދުވަސް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އައުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް      

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/94

ތާރީޚް: 13 މޭއި 2018