އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސާރފޭސް ޕްރޯ ގަތުމުގެ މައްސަލަ ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

13 މޭއި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަމްބަރު 92 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސާރފޭސް ޕްރޯ ގަތުމުގެ މައްސަލަ ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ        

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މިމައްސަލަ ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތަށް " މަޢުލޫމާތު ޝީޓްގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތަޖްރިބާގެ ލިޔުން މިކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައި ނެތުމާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތަކަކީ މިމައްސަކަތުގެ އަގަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ބަޖެޓަށް ވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުކޮށް ހުށަހަޅާފައިހުރި ބިޑްތައްކަމަށްވާތީ، މިމަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާނު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ޙިޔާޟް  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/95

ތާރީޚް: 13 މޭއި 2018