އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއަރގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަންކަޕް މުބާރާތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

5 ޖޫން 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ހެލްޕިންގ ސޯޝަލް ކެއަރގެ ފަރާތުން 2018 ޖުލައިމަހު ހުޅުދޫ / މީދޫ ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިނިވަންކަޕް މުބާރާތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލްސަރވިސް ސެކްޝަން            

ނިންމުން

 

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މި މުބާރާތް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތަށް ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓްގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްކޯޑުގެ ތެރެއިން 10000.00ރުފިޔާގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އައުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް    

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް        

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/107

ތާރީޚް: 5 ޖޫން 2018