އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޭޕީސީއާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ އިމާރާތްތަކުގައި އިއާދަ ކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓް އުފެއްދުން

5 ޖޫން 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކައުންސިލްސިލްގެ އިމާރާތްތަކުގައި އިއާދަ ކުރުވަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން    

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލްސަރވިސް ސެކްޝަން            

ނިންމުން

 

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހަދައި ރިޕޯޓާއެކު އަލުން މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އައުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް            

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/109

ތާރީޚް: 5 ޖޫން 2018