އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ހުޅުދޫ " ޗންޕާޕޫލްމާގެ" ގޯތީގައި ހުރި ބޮޑު އަނބުގަހެއް ވެއްޓި ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ މައްސަލަ

5 ޖޫން 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  24 މެއި 2018 ވަނަ ދުވަހު އައްޑޫ ހުޅުދޫ " ޗންޕާޕޫލްމާގެ" ގޯތީގައި ހުރި ބޮޑު އަނބުގަހެއް ވެއްޓި ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ މައްސަލަ  

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލްސަރވިސް ސެކްޝަން            

ނިންމުން

 

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މިކަމުގައި ރަމްޒީ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ޗަމްޕާޕޫލްމާގެއަށް 3000.00ރުފިޔަގެ އެހީ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓްގެ ޤުދުރަތީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ކަނދައެޅިފައިވާ ބަޖެޓް ކޯޑުން ދިނުމަށްފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުން ދެއްވި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން މިހުށަހެޅުން ފާސްނުވެއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް            

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/111

ތާރީޚް: 5 ޖޫން 2018