އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އޭ އޯ ނިއުސް ފަރާތުން ބާއްވާ މަދަހަ މުބާރާތަށް އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

5 ޖޫން 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  އޭ އޯ ނިއުސް ފަރާތުން ބާއްވާ މަދަހަ މުބާރާތަށް އެހީ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލްސަރވިސް ސެކްޝަން            

ނިންމުން

 

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އޭ.އޯ ނިއުސް ގެ ފަރާތުން ރަމަޟާން މަހު ކުރިއަށް ގެންދާ މަދަޙަ މުބާރާތަށް ކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، މިގޮތުން މުބާރާތުގެ 01 ވަނައަށް 2000.00ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ކާޑް އަދި މުބަރާތުގައި ބައިވެރިވާ 05 ޢުމުރު ފުރާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބަޔަކުން 01 ވަނައަށް 1000.00ރުފިޔާގެ ގިފްޓް ކާޑް، ޖުމްލަ 7000.00 ރުފިޔާ، ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓްގެ ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ހިންގާ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްކޯޑުގެ ތެރެއިން  ޚަރަދު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އައުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް            

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/112

ތާރީޚް: 5 ޖޫން 2018