އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ދަބަސް ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްހިންގުމަށް އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް

26 ޖޫން 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ދަބަސް ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްހިންގުމަށް އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ              

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، "ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތަށް ބީލަންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ " ސ.މަރަދޫ ލޮނުފެން، އަލްފާޟިލާ އުމްނިއްޔާ ނާޞިރު " އާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު      

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/118

ތާރީޚް: 26 ޖޫން 2018