އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ގައި ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

26 ޖޫން 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ގައި ލައިޓް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބިޑްކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުޙަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ              

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުގައި ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، އަދި އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ " ސްލެމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް " އާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު      

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/119

ތާރީޚް: 26 ޖޫން 2018