އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މައި ޢިމާރާތުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް

26 ޖޫން 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މައި ޢިމާރާތުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ              

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ މަރުހަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަންތައް ދިރާސާކޮށް ބެލިބެލުމުގައި އެންމެމަތިން މާރކްސް ލިބި އަދި، އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ " އޯލް ޕްރޮފިޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" އާއި މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށް ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު      

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/120

ތާރީޚް: 26 ޖޫން 2018