އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމާއި މެދު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލައި މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލުން

4 ޖުލައި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލައި މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް " މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ" އެކުލަވާލުމުގައި ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ލީގަލް ޔުނިޓް              

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މަޢުލޫމަތު ލިބުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދުގެ 42 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތް ކޮށް ބަލާއިރު ދައުލަތުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމާއި މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލައި މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއެއް އޮންނަން ވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ އުފެއްދުމަށް ފެންނަކަމަށާއި، މިގޮތުން އުފައްދާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުތާޛު ޙުސައިން ހަބީބު ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ޝައިބާ އަނީސް އަދި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މަރްޔަމް ޙަބީބާ ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް      

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް   

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/125

ތާރީޚް: 4 ޖުލައި 2018