އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވޭނެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅި 2 ފަރާތެއްގެ ވެހިކަލް ޑައިގްނޯސް ރިޕޯރޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން

4 ޖުލައި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވޭނެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅި 2 ފަރާތެއްގެ ވެހިކަލް ޑައިގްނޯސް ކުރުމަށްފަހު ޑައިގްނޯސް ރިޕޯރޓް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން              

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވެހިކަލް ގަތުމަށް ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކުން ވެހިކަލް ޑައިގްނޯސް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، ވެހިކަލް ޑައިގްނޯސް ކޮށް ހުށަހެޅި ރިޕޯރޓަށް ބަލައިރު، އެ ނިންމުމުގައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އަދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ތަކުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިހުރި ވެހިކަލްތަކުގެ ނަމްބަރުތަކާއި، ޑައިގްނޯސް ރިޕޯޓްގައި ލިޔެފައި ހުރި ވެހިކަލް ނަމްބަރު ދިމާ ނުވާ ކަމަށާއި، މި ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަގޮތަކަށް ކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ،  ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯރޓް ބާޠިލުކުރުމަށްފަހު، ބިޑް ކޮމިޓީން މިމައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ބަލައި މަޢުލޫމާތު ސާފުވާނެގޮތަށް ޑައިގްނޯސް ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަލުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއިޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް       

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް 

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/128

ތާރީޚް: 4 ޖުލައި 2018