އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު 4 ފަންނެއްގައި އަރާފޭބުމަށް ސިޑި ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އިތުރު ސިޑިއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

25 ޖުލައި 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު 4 ފަންނެއްގައި އަރާފޭބުމަށް ސިޑި ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އިތުރު ސިޑިއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ސިގްނަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބިޑު ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި ނިމިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ބިޑް ކޮމިޓީ              

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ބިޑު ކޮމިޓީން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އަވަށު 4 ފަންނެއްގައި އަރާފޭބުމަށް ސިޑި ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، އިތުރު ސިޑިއެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސިގްނަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ      

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު     

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/142

ތާރީޚް: 25 ޖުލައި 2018