އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ އެޑްވާންސް ޕޭސްޓްރީ ކޯހަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް

2 އޯގަސްޓް 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ އެޑްވާންސް ޕޭސްޓްރީ ކޯހަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މިކޯހަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ކަމަކަށްވާތީ އާއި މިކޯހަކީ، 2018ވަނަ އަހަރު އެކޮމިޓީގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލްގައި ހިމެނި، ކައުންސިލުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ ކަމަކަށްވުމުން، މިކޯސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓު ފާސްކޮށް، އެ ކޮމިޓީގެ ކަންކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން، 83000.00 ރުފިޔާގެ ފައިސާ ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް " ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ފައިޞަލް އިބްރާހީމް     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް      

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/148

ތާރީޚް: 2 އޯގަސްޓް 2018