އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކްލަބް ރިވަރިންގ އިން މާލީ އެހީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް

2 އޯގަސްޓް 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ކްލަބް ރިވަރިންގ އިން މާލީ އެހީއަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ވަގުތު ފުޓްސަލް ކަޕް މުބާރާތުގައި ކްލަބް ރިވަރިންގ ގެ ފަރާތުން ނެކްސަސް ކްލަބްގެ ނަމުގައި ޓީމެއް ބައިވެރިކޮށް، އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާތީ، ކައުންސިލުން ދޭ އެހީގެ ގޮތުގައި، ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓްގެ، ޖަމުޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ބާއްވާ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްކޯޑުގެ ތެރެއިން، 5000.00ރުފިޔާގެ ފައިސާ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޙިޔާޟް     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް      

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/149

ތާރީޚް: 2 އޯގަސްޓް 2018