އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސްޓޮކް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއިމެދު

8 އޯގަސްޓް 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ސްޓޮކް އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ޑިޒައިންކޮށް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުމާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މިމައްސަލާގައި ބަލަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިޖުރާތްތައް ފުރިހަމަކޮށް، އިތުރު 14 ދުވަސް ދިނުމުން އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކޮންޓްރެކްޓަރ ދޭނަމަ، 14 ދުވަސް އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް (ބިޑު ކޮމިޓީގެ މަރުހަލާގެ ނިންމާ ގޮތުގެމަތީން) ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ހިޔާޟް 

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/154

ތާރީޚް: 8 އޯގަސްޓް 2018