އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވޭނަކާއި ކާރެއް ގަތުމާއި އިދާރާގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން

11 ޖުލައި 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވޭނަކާއި ކާރެއް ގަތުމާއި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ނިންމަވާދެއްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އިދާރީ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި  މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލަށް 1 ކާރާއި 1 ޕެސެންޖަރ ވޭން (ކުޑަ) ގަތުމަށާއި މި އިދާރާގައި ދުވާ ޙާލަތުގައި މިހާރު އޮތް ވޭނާއި ހުޅުދޫ އަވަށުއޮފީހުގެ ވޭނުގެ މަރާމާތުތައްވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ކުރެވޭނެގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑިޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް،

  • މި މައްސަލަ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް  

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(N)2017/147

ތާރީޚް: 11 ޖުލައި 2017