އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ގަރާމުލި ޕާކާއި އެޕާކްގެ ކުރިމަތިން އޮންނަ އާސާރީ ގަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމަށް

28 އޯގަސްޓް 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ ގަރާމުލި ޕާކާއި އެޕާކްގެ ކުރިމަތިން އޮންނަ އާސާރީ ގަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުމަށް ސ.މަރަދޫ ކަށްމަތީގެ މުޙައްމަދު ޝަމީމާއި ޙަވާލުކުރުމުގެ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  މޭޔަރ، ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ހުށަހަޅާފައިވާ ބޭނުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި ސ.މަރަދޫ ކަށްމަތީގެ މުޙައްމަދު ޝަމީމު ދެމެދު 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލާ، އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ގަރާމުލި ޕާކާއި އެޕާކްގެ ކުރިމަތިން އޮންނަ އާސާރީ ގަބުރުސްތާނު ބެލެހެއްޓުން ޙަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޢަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު  ޔަސްރިފް    

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް:06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/162

ތާރީޚް: 28 އޯގަސްޓް 2018