އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާއްމު ކޮމިޓީގެ އުޞޫލަށް އިޞްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލަ

23 އޮކްޓޯބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާއްމު ކޮމިޓީގެ އުޞޫލަށް އިޞްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޢާއްމު ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، "އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޢާއްމު ކޮމިޓީގެ އުޞޫލުގެ 6ވަނަ މާއްދާގައި ކުރިން އޮތްގޮތް ބަދަލުކޮށް، ކޮމިޓީގެ ކޯރަމަކީ ޖުމްލަ މެމްބަރުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މެމްބަރުން ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމާއެކު، މިއަދު ހުށަހެޅުނު އުޞޫލު އަލުން ފާސްކުރުމުށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ،ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް  

ހުށަހެޅުންހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/182

ތާރީޚް: 23 އޮކްޓޯބަރ 2018