އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަވަށު މަޝްވަރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށް

23 އޮކްޓޯބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަވަށު މަޝްވަރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އުޞޫލު ޢާއްމު ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކޮށްފައިވާތީ، މި އުޞޫލު ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޢާއްމު ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އަވަށު މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ ހިންގާނެ އުޞޫލުތައް އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ "އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަވަށު މަޝްވަރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އުޞޫލު" ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ،ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު  

ޑެޕިޔުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް  

ހުށަހެޅުންހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/183

ތާރީޚް: 23 އޮކްޓޯބަރ 2018