އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަވަށްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ނެރުބައްތި ހޯދުމަށް

23 އޮކްޓޯބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަވަށްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ނެރުބައްތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ބިޑް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތު މަރުހަލާގައި ނިމުނު ގޮތާއިމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ނެރުބައްތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ، މިމައްސަލަ އަނބުރާ ބިޑް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށާއި، ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް އަލުން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމުމަށް އަލުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޙިޔާޟް    

ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ  

ހުށަހެޅުންހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/187

ތާރީޚް: 23 އޮކްޓޯބަރ 2018