އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިއާއިން ހިންގާ ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށް

30 އޮކްޓޯބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެލޭޝިއާއިން ހިންގާ ޕީ.އެޗް.ޑީ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްޕޮންސަރ ހޯދުމަށް ހުޅުދޫ އިޝާން ނިޝާނާ ޢަލީ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އިދާރީ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" ކައުންސިލްގައި ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ބަލާއިރު މިމައްސަލައަކީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދެވިދާނެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުފެންނާތީ، މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ނުގަތުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.  

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޙިޔާޟް

ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ 

ހުށަހެޅުންހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/191

ތާރީޚް: 30 އޮކްޓޯބަރ 2018