އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ލައިވް ނޫހުގެ އިދާރާއަކަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ކްލަބް ހައުސް ޢިމާރާތުގެ އެއް ފަންގިފިލާ، ދޫކޮށްދިނުމަށް

14 ނޮވެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދެމުން އަންނަ ދުވަހު ނޫސް ކަމަށްވާ އައްޑޫ ލައިވް ނޫހުގެ އިދާރާއަކަށް ބޭނުން ކުރުމަށް، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބަލަދުވެރިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ކްލަބް ހައުސް ޢިމާރާތުގެ އެއް ފަންގިފިލާ، ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި އެނޫހުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އިދާރީ ސެކްޝަން 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މިމައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ހިޔާޟް  

ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުންހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/200

ތާރީޚް: 14 ނޮވެމްބަރ 2018