އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަގުތު އޮންލައިންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ

11 ޖުލައި 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ވަގުތު އޮންލައިންގެ ފަރާތުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ "ވަގުތު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2017" ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޮޑުހޭދައެއް ކުރަންޖެހޭތީ، ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި އެފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އިދާރީ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލައަކީ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމުގެ މުވާލާތް ކެނޑިފައިވާ ކަމަކަށްވާތީ، މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް އެޖެންޑާއިން ނެގުމަށް ނިންމުނެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި :  ކައުންސިލަރ ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު     

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި : ކައުންސިލަރ ފައިޞަލް އިބްރާހީމް

  • މި މައްސަލަ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާއިން ނެގުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް  

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)2017/150

ތާރީޚް: 11 ޖުލައި 2017