އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްޓިކްނިކްގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ޢިމާރާތުގައި ހިންގާ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތެއް ސާފުކުރުމަށް

29 ނޮވެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްޓިކްނިކްގެ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ހިންގާ ޢިމާރާތް ޕޮލިޓެކްނިކްއިން ހިންގާ ކޯސްތައް ހިންގާ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތެއް ސާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އިދާރީ ސެކްޝަން 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޢުމުރާނީ ތައްރައްޤީއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު 

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް    

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/202

ތާރީޚް: 29 ނޮވެމްބަރ 2018