އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު G1604 ކާރުގެ އިންޖީނު ހަލާކުވެފައިވާތީ އެކާރުގެ އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރާނެ ގޮތަކާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

29 ނޮވެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރު G1604   ކާރުގެ އިންޖީނު ހަލާކުވެފައިވާތީ އެކާރުގެ އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރާނެ ގޮތަކާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އިދާރީ ސެކްޝަން 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި ، މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އާއްމު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައި، ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި ހުރިހާ ވެހިކަލްތަކެއްގެ ޙާލަތު ދަނެގަތުމަށް ވެހިކަލް ތަކުގެ ޙާލަތު ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކޮށް މައްސަލައަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު 

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ    

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/203

ތާރީޚް: 29 ނޮވެމްބަރ 2018