އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުއައްސަސަތުލް ރަބީއުލް ޤުލޫބު އިން ސ.މަރަދޫ މާކަރީ ސެންޓަރު ބިން ފައުޑޭޝަންގެ ކްލާސްތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި

29 ނޮވެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

މުއައްސަސަތުލް ރަބީއުލް ޤުލޫބު އިން ސ.މަރަދޫ މާކަރީ ސެންޓަރު ބިން ފައުޑޭޝަންގެ ކްލާސްތައް ހިންގުަށް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، މިމައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޢުމުރާނީ ތައްރައްޤީއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޙިޔާޟް 

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް ޝުކުރީ  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/205

ތާރީޚް: 29 ނޮވެމްބަރ 2018