އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސިޓީގެ ކުޅި އާއި ޗަސްބިން އަދި ފަޅުރަށާއި ފަރާއި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

18 ޑިސެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ސިޓީގެ ކުޅި އާއި ޗަސްބިން އަދި ފަޅުރަށާއި ފަރާއި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  މޭޔަރ ، އަބްދުﷲ ޞާދިޤް   

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލައާއި އެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރުގެ ދެލިކޮޕީއާއި އެއްގޮތަށް ސިޓީގެ ކުޅި އާއި ޗަސްބިން އަދި ފަޅުރަށާއި ފަރާއި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުން ޤަރާރެއް  ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:  ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/220

ތާރީޚް: 18 ޑިސެމްބަރ 2018