އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޑަބްލިއުޑީސީގެ 2018 އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްއިން އައްޑޫސިޓީގައި ސްވެނިއާރސް ކައުންޓަރ ތަކެއް ބެހެއްޓުމަށް

18 ޑިސެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ 2018 އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓްއިން އައްޑޫސިޓީގައި ސްވެނިއާރސް ކައުންޓަރ ތަކެއް ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި،އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެން ކަނބަލުން މަސައްކަތްކޮށް އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކޭނެ ގޮތް ހޯދުމަށް އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓުގައި އައްޑޫސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާއިން، އައްޑޫސިޓީގައި ސްވެނިއާރސް ކައުންޓަރ ތަކެއް ބެހެއްޓުމަށް 50000.00ރުފިޔާ ( ފަންސާސްހާސް ރުފިޔާ) ޚަރަދު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/221

ތާރީޚް: 18 ޑިސެމްބަރ 2018