އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

" ޕްރޮގްރެސިވް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އަ ތޯޓްފުލް ހުޅުދޫ (ޕާތު) " ގެ ނަމުގައި ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް

26 ޑިސެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

" ޕްރޮގްރެސިވް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އަ ތޯޓްފުލް ހުޅުދޫ (ޕާތު) " ގެ ނަމުގައި ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ޖަމުޢިއްޔާއެއް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެދި   

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލްސަރވިސް ސެކްޝަން      

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މިމައްސަލަ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން، އިތުރު މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ސާފު ވާންޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް، ކައުންސިލަށް މިބާވަތުގެ މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ތާކާއެކު މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަމުން ގެންދިއުމަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތާއި، ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯއްދަވައި އަލުން މިމައްސަލަ އަލުން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ. 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، އަލީ ފަހުމީ އަޙުމަދު  

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝުކުރީ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 03
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/227

ތާރީޚް: 26 ޑިސެމްބަރ 2018