އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސް ކުރުމަށް

5 ނޮވެމްބަރ 2018     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ބަޖެޓް ރިވައިސްކޮށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ 3 ވަނަ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފާސް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް   

ކައުންސިލަރ،އިބްރާހީމް ޝުކުރީ   

ހުށަހެޅުންހުށަހެޅި:

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)/2018/196

ތާރީޚް: 5 ނޮވެމްބަރ 2018