އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން

20 ޖުލައި 2017     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަމަސްދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން / 

     ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

      މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،

 މި ރިޕޯޓް ހެދުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްއިދާރާގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމުން، ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހު އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ނިންމެވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވި:   ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުކުރީ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޢަލީ ފަހުމީ އަޙްމަދު

  • މި މައްސަލަ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް  

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ:00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 04 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 04 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-AA(3)2017/156

ތާރީޚް: 20 ޖުލައި 2017