އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލެއް ނުވަތަ ޤަވައިދެއް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް

11 ޖޫން 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލެއް ނުވަތަ ޤަވައިދެއް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ، އިބްރާޙިމް ޝުކުރީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި،"ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލެއް ނުވަތަ ޤަވައިދެއް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް" ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އައްޑޫއިން ބިންދޫކުރާއިރު 5،000 އަދި 20،000 ދެމެދުގެ ބިން ދިނުމަށާއި އަކަފޫޓަކަށް 3 ލާރީގެ ރޭޓުން ބިމުގެ ކުލި ނެގުމާއި، ކައުންސިލާއި އެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން ބިން ދިނުމަށާއި މިހާރު ހުރި ބިންތަށް އަލުން ރަޖިސްޓަރީކޮށް އެގްރިމަންޓްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާޙިމް ޝުކުރީ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/168

ތާރީޚް: 11 ޖޫން 2019