އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

"އައްޑޫ އެވޯޑް 2019" ގެ އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ޤަވާއިދު ފާސްކޮށް ދެއްވުމާއި ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ތަނެއް ކަނޑައަޅުން

18 ޖޫން 2019     


މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ: "އައްޑޫ އެވޯޑް 2019" ގެ އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ޤަވާއިދު ފާސްކޮށް ދެއްވުމާއި ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ތަނެއް ކަނޑައަޅައި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލް ސަރވިސް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް

މިމައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައިގަތުމަށާއި، " އައްޑޫ އެވޯޑް 2019" ގެ އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ޤަވާއިދު ފާސްކޮށް ދެއްވުމާއި ބާއްވާނެ ތާރީޚާއި ތަނެއް ކަނޑައަޅައި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް" ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި "އައްޑޫ އެވޯޑް 2019" ގެ ޤަވަޢިދާއި ބަޖެޓް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށާއި މި ޙަފްލާ ބާއްވާނެ ތަނަކީ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖްގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލް ކަމުގައި ފެންނަ ކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވެމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް  މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެވެ.

 

ތާއީދު ކުރެއްވީ: ކައުންސިލަރ، ޖަމްޝީދާ މުޙައްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޔަސްރިފް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 05
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ތިންވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-BR(3)/2019/180

ތާރީޚް: 18 ޖޫން 2019